• Wamumini House- Westlands
  • Mon - Fri: 8:00 - 17:00
  • +254 20 4443133
  • kccb@catholicchurch.or.ke